Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки ПК «Облік Ресурсів» за травень 2020

  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ

  1. В розділі “Вихідні рахунки на оплату”, при додаванні оплати для вихідного рахунку на оплату, який було створено на основі документу, що належить розділу “Договірні документи”, доопрацьовано аналіз приналежності відповідних позицій його специфікації, що містяться в пов’язаному договірному документі, до різних етапів цього договору.

  За умови, що описана вище приналежність встановлена, виникає необхідність розподілу суми оплати (в тому числі, часткової), отриманої за вихідним рахунком на оплату, що розглядається, за етапами пов’язаного договірного документу. Даний розподіл реалізовано за методом FIFO, що полягає у наступному: спочатку сума оплати відноситься на перший етап договірного документа (в сумі заборгованості першого етапу або в сумі оплати, якщо вона менша за суму заборгованості), нерозподілений залишок суми оплати відноситься на другий етап договірного документа (в сумі заборгованості другого етапу або в сумі нерозподіленого залишку, якщо він менший за суму заборгованості) і так далі. Аналогічний механізм розподілу суми оплати за методом FIFO використовується також при прив’язці оплати до вихідного рахунку на оплату, що розглядається, в розділі “Журнал платежів” (у гріді “Сплачені документи…” та при використанні функції контекстного меню “Пошук документів для оплати”).
  Примітка: Реалізований механізм розподілу суми оплати за методом FIFO, що отримана за вихідним рахунком на оплату, не передбачає можливості віднесення якоїсь певної частини оплаченої суми на певний етап пов’язаного договірного документа. При виникненні такої потреби, необхідно буде прив’язати потрібну частину суми оплати безпосередньо до певного етапу договірного документа, а не до вихідного рахунку на оплату.

  модуль “БУХОБЛІК”

  1. Ко н ф і г у р а ц і я “X”. В розділі “Звіти”/”Журнали (наказ Мінфіну №356)”/”Журнали” додана можливість формування додаткових журналів. Для цього додано словник “Додаткові журнали”, виклик якого виконується з пункту головного меню “Словники”/”Додаткові журнали (наказ Мінфіну №356)”. В цьому словнику, для кожного журналу, є можливість додавати перелік додаткових журналів, вказуючи їх індекс та найменування.
  На формі “Журнали (наказ Мінфіну №356)”, виклик якої виконується з пункту головного меню “Звіти”/”Журнали (наказ Мінфіну №356)”/”Журнали”, в комбо-боксі “Журнали” будуть доступні як основні так і додаткові журнали, для яких в гріді “Настройки розділу” можна виконувати відповідні налаштування.
  Перенос налаштувань додаткових журналів можна виконувати за допомогою функціоналу експорта/імпорта налаштувань в форматі xml, при цьому налаштування основного журналу можна імпортувати в додаткові журнали.
  Також, на формі звіту “Головна книга”, виклик якої виконується з пункту головного меню “Звіти”/”Журнали (наказ Мінфіну №356)”/”Головна книга”, в комбо-боксі “Журнали” будуть доступні як основні так і додаткові журнали, для яких в гріді “Номер журналу” можна встановлювати відповідності між рахунками зі словника “План рахунків” та номером журналу.

  2. В розділі “Інвентарна картотека” та “Картотека МНА” для карток, над якими виконується операція “Введення в експлуатацію”, додана можливість генерації інвентарного/номенклатурного номера за умови зміни рахунку картки після виконання операції “Введення в експлуатацію”. Для цього на форму операції “Введення в експлуатацію”, виклик якої виконується з пункту контекстного меню “Операції над картками” (“Операції над картками МНА”), в шейп “Параметри введення в експлуатацію” додано чекер “Генерувати інвентарний номер при зміні рахунку” (“Генерувати номенклатурний номер при зміні рахунку”). Якщо чекер встановлено, то при умові зміни рахунка картки після виконання операції “Введення в експлуатацію” та при умові, що в налаштуваннях “Файл”/”Настройка системи” на вкладці “ОЗ та МНА” у шейпах “Номер у картці ОЗ” та “Номер у картці МНА” встановлено чекер “з врахув. рахунка”, буде сгенеровано новий інвентарний/номенклатурний номер з урахуванням нового рахунка картки та з урахуванням налаштувань “Файл”/”Настройка системи”/”ОЗ та МНА” шейп “Номер у картці ОЗ” та “Номер у картці МНА”.
  Також, якщо в розділі “Інвентарна картотека” після виконання операції “Введення в експлуатацію” інвентарний номер змінився (тобто був встановлений чекер “Генерувати інвентарний номер при зміні рахунка”), то в картку на вкладці “Додаткові дані” в поле “Примітка” буде записано інвентарний номер картки, який був до операції “Введення в експлуатацію”.
  Якщо чекер “Генерувати інвентарний номер при зміні рахунку” (“Генерувати номенклатурний номер при зміні рахунку”) не встановлено, то операція “Введення в експлуатацію” буде виконуватись як і раніше, без змін.

  3. В контекстне меню розділу “Контракти на навчання” додано пункт “Відомість звірки розрахунків з дебіторами/кредиторами”. Основна мета реалізації даної відомості – надати користувачеві можливість співставити дані по нарахуванням і оплатам, що містяться в документах розділу “Контракти на навчання”, з відповідними даними, відображеними в бухгалтерському обліку, і при виявленні певної невідповідності усунути її шляхом інтерактивного переходу у відповідні пов’язані розділи програми.
  Отже, при виклику пункту контекстного меню “Відомість звірки розрахунків з дебіторами/кредиторами”, викликається однойменна форма з умовами відбору для введення параметрів формування відомості, що містить наступні поля:
  “Сформувати відомість за період: з” та “по” – поля для визначення періоду, за який потрібно формувати відомість звірки;
  “Нарахування звіряти з оборотами по Дебету” – стандартний набір полів для визначення переліку рахунків (в тому числі, аналітичних рахунків), обороти по дебету яких відповідають нарахуванням (в тому числі, нарахуванням пені), відпрацьованим в бухгалтерському обліку по відібраним контрактам на навчання;
  “Оплати звіряти з оборотами по Кредиту” – стандартний набір полів для визначення переліку рахунків (в тому числі, аналітичних рахунків), обороти по кредиту яких відповідають оплатам, відпрацьованим в бухгалтерському обліку по відібраним контрактам на навчання;
  “Розділи” – поле типу “комбо-бокс” для визначення каталогу (переліку каталогів) розділу “Контракти на навчання”, за документами яких повинна формуватися відомість звірки;
  “Помилки” – поле типу “комбо-бокс” для визначення умов відбору контрактів на навчання у відомості, що формується, за ознакою наявності помилок.
  Відомість, що формується при встановленні умов відбору на описаній вище формі, являє собою грід з наступним переліком колонок: “Помилка”, “Тип документу”, “Номер контракту”, “Дата контракту”, “Валюта”, “Платник”, “Залишок на початок: Контракт”, “Залишок на початок: Облік”, “Нараховано: Контракт”, “Нараховано: Облік”, “Оплачено: Контракт” ,”Оплачено: Облік”, “Залишок на кінець: Контракт”, “Залишок на кінець: Облік”.
  В колонці “Помилка” для записів відомості, що мають невідповідність сум контракту сумам, зібраним за даними бухгалтерського обліку, відображається знак “*”. В колонках “Тип документу”, “Номер контракту”, “Дата контракту”, “Валюта” та “Платник” відображається інформація, що міститься у відповідних полях заголовку контракту на навчання. У всіх інших колонках відображаються суми, що розраховані за даними контрактів на навчання та бухгалтерського обліку, відповідно.
  Контекстне меню гріда, що розглядається, містить, зокрема, наступні пункти:
  “Робота з контрактом на навчання” – дає можливість переходу в розділ “Контракти на навчання” для роботи з поточним контрактом на навчання (тобто, для перегляду/коригування даних у контракті на навчання та пов’язаних з ним записах в інших розділах програми);
  “Робота з оборотами по дебету” – перехід в розділ “Господарські операції” для перегляду/виправлення проводок господарських операцій, що містять по дебету рахунки, вказані в полі “Нарахування звіряти з оборотами по Дебету” форми з умовами відбору відомості звірки;
  “Робота з оборотами по кредиту” – перехід в розділ “Господарські операції” для перегляду/виправлення проводок господарських операцій, що містять по кредиту рахунки, вказані в полі “Оплати звіряти з оборотами по Кредиту” форми з умовами відбору відомості звірки.
  Також, сформована відомість звірки розрахунків з дебіторами/кредиторами може бути, при потребі, роздрукована, – для цього реалізовано шаблон друку TDOCSTUDREPUA.XLT.

  4. В розділі “Контракти на навчання”, на базі існуючого звіту “Оборотна відомість нарахувань/оплат” розроблений додатковий шаблон для друку звіту “Відомість заборгованості студентів” (DOCST_OB_GRPUA.XLT). Особливістю даного шаблону є можливість настройки порядку, кількості та правил формування значень критеріїв для групових підсумків. Для цього в шаблоні зарезервована можливість використовувати наступні змінні:
  __Grp_LVL_N – змінна, в якій задається потрібна кількість групових підсумків (допустимий діапазон значень від 1 до 5);
  __Grp_LVL_1, __Grp_LVL_2, … , __Grp_LVL_5 – змінні, що визначають порядок та правила формування значень для критеріїв відповідних групових підсумків. Якщо значення для змінної __Grp_LVL_N в шаблоні не визначено (або дорівнює 0), то групові підсумки взагалі не формуються.
  Примітка: Описані вище групові змінні не аналізуються при умові увімкнення на додрукарській формі чекера “Групування за рівнями розділів”, – в цьому випадку групові підсумки формуються згідно структури каталогів, що містять контракти на навчання, за якими друкується звіт.

  модуль “БУХОБЛІК” (табличні додатки) для КНП та МСБ

  1. Згідно листа НСЗУ, який надано керівникам КНП, які надають первинну медичну допомогу, відповідно до пункту 241 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2018 № 410, доданий новий звіт “Звіт про доходи та витрати Форма № 1-НС(НСЗУ)” Zvit1ns(nszu).xls.
  Формування XML-документа для даного звіту не передбачено.

  модуль “ЗАРПЛАТНЯ”

  1. У методі “Відпустка” внесені зміни у визначення кількості “неоплачуваних” днів по нарахуванням, відміченим в налаштуванні виду оплати у списку “Неоплачувана відпустка”, період яких має виключатись із розрахункового періоду для відпустки. Тепер при визначенні кількості “неоплачуваних” днів враховуються календарні дні, що визначаються по періоду “з-по” нарахувань списку “Неоплачувана відпустка”, за винятком святкових днів, що потрапляють на період таких нарахувань. Раніше, при визначенні “неоплачуваних” днів враховувались оплачувані дні таких нарахувань, відповідно, якщо розрахунок нарахувань, період яких має виключатись із розрахункового періоду для відпустки, виконується в робочих днях, наприклад, оплата періоду простою, то із розрахункового періоду виключались тільки робочі дні, а не весь період.

  модуль “ОРЕНДАРІ”

  1. В розділі “Договори оренди”, при підготовці вихідного рахунку на оплату по відміченим специфікаціям договору оренди, що були створені при увімкненій настройці системи “Автостворення етапів за кожною специфікацією договору”, доопрацьований аналіз стану настройки системи “Створення дочірнього документа за поміченими документами”, а саме:
  при виборі в даній настройці системи значення “Загальний” (або при аналогічній відповіді на запит, що видається при виборі в даній настройці значення “Запит”) реалізовано створення єдиного загального вихідного рахунку на оплату, в специфікацію якого переносяться всі відмічені позиції специфікації договору оренди, що розглядається. Відповідно, при виборі в даній настройці системи значення “На кожний помічений”, відбувається створення окремого вихідного рахунку на оплату для кожної відміченої позиції специфікації договору оренди, що розглядається (як, власне, працювало раніше, коли значення, що вказане в настройці системи “Створення дочірнього документа за поміченими документами”, ніяк не аналізувалося).

  2. В розділі “Вихідні рахунки на оплату”, при додаванні оплати для вихідного рахунку на оплату, який було створено за договором оренди, доопрацьовано аналіз приналежності відповідних позицій його специфікації, що містяться в пов’язаному договорі оренди, до різних етапів цього договору (слід зауважити, що створення позицій специфікації договору оренди з приналежністю до різних його етапів, відбувається при увімкненій настройці системи “Автостворення етапів за кожною специфікацією договору”). За умови, що описана вище приналежність встановлена, виникає необхідність розподілу суми оплати (в тому числі, часткової), отриманої за вихідним рахунком на оплату, що розглядається, за етапами пов’язаного договору оренди. Даний розподіл реалізовано за методом FIFO, тобто спочатку сума оплати відноситься на перший етап договору (в сумі заборгованості першого етапу або в сумі оплати, якщо вона менша за суму заборгованості), нерозподілений залишок суми оплати відноситься на другий етап договору (в сумі заборгованості другого етапу або в сумі нерозподіленого залишку, якщо він менший за суму заборгованості) і так далі. Аналогічний механізм розподілу суми оплати за методом FIFO використовується також при прив’язці оплати до вихідного рахунку на оплату, що розглядається, в розділі “Журнал платежів” (у гріді “Сплачені документи…” та при використанні функції контекстного меню “Пошук документів для оплати”).
  Примітка: Реалізований механізм розподілу суми оплати за методом FIFO, що отримана за вихідним рахунком на оплату, не передбачає можливості віднесення якоїсь певної частини оплаченої суми на певну позицію специфікації пов’язаного договору оренди. При виникненні такої потреби, необхідно буде прив’язати потрібну частину суми оплати безпосередньо до певної позиції специфікації договору оренди, а не до вихідного рахунку на оплату.